Monday, August 18, 2008

SYEIKH AHMAD AL FATHANI

Ilmu Ilmu Hadis

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

SEBAGAIMANA al-Quran dengan kepelbagaian ilmunya, demikian juga halnya dengan hadis yang sangat banyak ilmu yang tertakluk dengannya. Di antara ilmu-ilmu itu ialah Ilmu Mushtalahul Hadis, Ilmu Dirayah Hadis dan Ilmu Rijal Hadis. Selain penghafal hadis dengan jumlah yang banyak, Sheikh Ahmad al-Fathani juga telah khatam pengajian ilmu-ilmu hadis terutama kitab-kitab dalam lingkungan Ahlus Sunni. Beliau belajar semua disiplin ilmu yang ada dalam persekitaran hadis.
Sheikh Ahmad al-Fathani telah memperoleh sanad musalsal yang dianggap penting dalam ilmu hadis. Dalam umur masih muda, Sheikh Ahmad al-Fathani telah menguasai ilmu-ilmu hadis. Ini terbukti apabila beliau telah diberikan ijazah oleh dua orang gurunya di Madinah pada tahun 1319 H/1901 M.
Ijazah hadis yang pertama diberikan oleh Saiyid Muhammad Ali bin Saiyid Zhahir al-Watri al-Hanafi pada tarikh 26 Rejab 1319 H/1901 M dan ijazah hadis yang kedua diberikan oleh Saiyid Abdul Qadir as-Syibli at-Tharablusi as-Syami al-Hanafi. Kedua-dua ulama itu adalah ulama besar ahli hadis pada zaman itu yang mengajar di Masjid Nabawi, Madinah.
Sheikh Ahmad al-Fathani juga menyusun kitab mengenai hadis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Yang bahasa Arab masih dalam bentuk manuskrip, manakala dalam bahasa Melayu yang pernah diterbitkan di antaranya ialah Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin. Dalam karya beliau Hadiqatul Azhar war Rayahin juga banyak terdapat hadis dan terjemahannya.
Selain itu, sekurang-kurangnya ada tiga kitab yang membicarakan hadis dalam bahasa Melayu telah ditashhih oleh Sheikh Ahmad al-Fathani. Pada ketiga-tiga karya tersebut, terdapat puisi beliau yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Kitab-kitab yang dimaksudkan ialah Kasyful Ghummah karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Al-Jauharul Mauhub karya Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan, al-Kalantani dan Al-Kaukabud Durriy karya Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani.
Sebelum membicarakan puisi-puisi Sheikh Ahmad al-Fathani pada kitab-kitab yang tersebut, penulis senaraikan sanad lengkap beliau dalam bidang ilmu hadis yang khusus mengenai kitab-kitab hadis shahih. Sanad yang dimaksudkan adalah:
*Sheikh Ahmad al-Fathani, belajar kepada:
*Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, belajar kepada:
*Maulana Sheikh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi al Azhari, belajar kepada:
*Ramai ulama, yang paling terkenal dan banyak disebut ada tiga orang, iaitu: Sheikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, Sheikh Muhammad al-Amir al-Kabir, dan Sheikh Muhammad bin Ali asy-Syanwani. Khusus sanad daripada Allamah Sheikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, belajar kepada:
*Allamah asy-Syamsu Muhammad Salim al-Hifni, belajar kepada:
*Allamah Abdul Aziz az-Ziyadi, belajar kepada:
*Asy-Syamsu Muhammad bin al-Alauddin al-Babli, belajar kepada:
* Sheikh Salim bin Muhammad as-Sanhuri, belajar kepada:
*An-Najmu Muhammad bin Ahmad al-Ghaithi, belajar kepada:
*Sheikh al-Islam Zakaria bin Muhammad al-Anshari, belajar kepada:
*Al-Hafiz asy-sheikh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqallani, belajar kepada:
*Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad at-Tanukhi, belajar kepada:
*Abi al-Abbas Ahmad bin Abi Thalib al-Hajjar, belajar kepada:
*Al-Husein bin al-Mubarak az-Zabidi al-Hanbali, belajar kepada:
*Abi al-Waqti Abdul Awwal ibnu Isa as-Sijzi, belajar kepada:
*Abi al-Hasan Abdur Rahman bin Muzhaffar bin Daud ad-Dawudi, belajar kepada:
*Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad as-Sarakhsi, belajar kepada:
*Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Mathar al-Farabri, belajar kepada:
*Muallif Sahih Bukhari, al-Imam al-Hafizh al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.
Berikut pula disertakan puisi-puisi Sheikh Ahmad al-Fathani dalam ketiga-tiga kitab yang disebutkan.
Adapun puisi-puisi tersebut tidak disertakan bersama syarahnya, seperti mana yang terkandung dalam kitab. Mengenai syarah-syarahnya dapat dirujuk melalui kitab-kitab tersebut atau buku penulis berjudul Sheikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu dan Islam, Jilid 2, yang dimulai halaman 231.
Puisi pada kitab Kasyful Ghummah karya Sheikh Daud Abdullah al-Fathani
Puisi Sheikh Ahmad al-Fathani yang menerangkan mengenai kitab Kasyful Ghummah terdapat pada cetakan pertama kitab tersebut oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah pada tahun 1303 H. Transliterasinya adalah sebagai yang berikut:
“Puji bagi Tuhan,
yang menjadikan mawa’izh itu tazkirah lil ummah
Dan dibukakan dengan dia daripada mereka itu
yang menerimanya akan ghummah
Dan shalawat dan salam atas Nabi
al-Hadi ila Rasyad
Dan atas keluarganya dan tolannya
syufa’ana yaumal ma’ad
Wa ba’du,
Maka telah sempurnalah ini kitab yang mustathab
Yang padanya
Hudanl lil muttaqin wa zikra li ulil al-bab
Sungguhnya telah disebutkan padanya
Akhbarut tifaf as-saq bis-saq
Dan ahwal pada hari yang padanya
ila rabbikal masaq
Dan dicetera padanya akan segala
yang menakuti daripada ahwal al-jahim
Dan dinazham pada suluk asrarnya akan segala
lu’lu’ akhbar jannatin na’im
Dan lain daripada ahwal yang barzakhiyah
Dan segala pekerjaan yang ukhrawiyah
Barang yang sayogianya mengambil ibarat
dengan dia oleh ‘aqilun
Dan hendaklah beramal bagi seumpama tsawab
yang tersebut padanya oleh ’amilun
Dan adalah hamba muqabalahkan pada tashhihnya
dengan Mukhtashar asy-Sya’rani
bagi asalnya yang Arabi
Iaitu at-Tazkirat al-Qurthubiyah
Dan hamba tashlihkan setengah daripada
barang yang zhahir padanya tahrif,
maka jadilah ia bersih seolah-olah
Ia-ali manzumah
atawa sabaik zahabiyah
Dan adalah capnya pada al-Mathba’ah al-Miriyah,
yang pada Makkah al-Mahmiyah
Dan selesainya pada pertengahan Syawal,
sanah 1303 Hijrah an-Nabi Shallallahu alaihi
wa sallam,
wa ‘ala alihi wa shahbihi wa syarafi wa karam
Puisi pada kitab Al-Jauharul Mauhub karya Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani
Pada kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub karya Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman bin Abdul Ghafur Kutan al-Kalantani, terdapat puisi Sheikh Ahmad al-Fathani yang digubah dalam bentuk sastera Arab yang terdiri daripada 27 bait. Tiap-tiap satu bait dua baris, dua baris. Selain itu, terdapat juga puisi beliau yang digubah dalam bahasa Melayu. Puisi yang digubah dalam bahasa Melayu transliterasinya adalah sebagai yang berikut:
“Puji itu bagi Allah,
yang dengan kurnia-Nya
sempurna segala yang dituntuti
Dan rahmat dan sejahtera
atas afdal segala Nabi yang diikuti
Dan atas kelurganya dan taulannya
yang semulia-mulia mereka itu,
yang dengan kepujiannya disebuti
Kemudian daripada itu,
Maka dengan pertolongan
Tuhan al-Malikul Wahhab
Dan dengan kemegahan
Penghulu kita an-nathiqu bish-shawab
Telah sempurnalah ini kitab yang mustathab
Yang ialah bagi segala hati yang lalai itu,
sebesar-besar cerca dan 'itab
Yang menyaksi akan dia
oleh al-Muqarrabun
khitamuhu miskun dan pada
falyatanafasil mutanafisun
Yang dinamakan dia
dengan al-Jauharul Mauhub
Iaitu kitab yang terpenuh
dengan guna-gunaan yang mathlub
Dan indah-indahan yang padanya marghub
Daripada ahadits Nabawiyah
Dan atsar Salafiyah
Dan fawaid yang ’ajibah
Dan faraid yang gharibah
Dan asrar yang lami’ah
Dan akhbar yang jami’ah
Dan nashaih dan mawa’izh yang mufidah
Dan ma’arif dan ‘ulum ‘adidah
Maka ialah,
Langit segala bintang yang ’alaih
Dan laut segala mutiara yang ghaliyah
Dan kebun segala bunga-bungaan yang bahiyah
Dan pokok segala buah-buahan yang syahiyah
Ta’lif guru yang a’zham
bagi segala guru yang masyhur
Maka dialah matahari ilmu
dan mereka itu budur
Al-‘Allamah al-‘Amil
wa al-Fadhil al-Kamil
Tuan Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantan
Ibnu al-Marhum Wan Abdur Rahman
Ibnu Abdul Ghafur afadhallahu Taala alaihi
sawabighul judi wal ihsan”
Puisi pada kitab Al-Kaukab Ad-Durriy karya Sheikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Fathani
Kitab yang akan dibicarakan
ini bukanlah kitab khusus membicarakan hadis seperti dua
kitab yang telah dibicarakan. Namun disebabkan cerita-cerita di dalamnya lebih banyak bersumber daripada hadis, maka dikategorikan
di bawah judul Puisi Sheikh
Ahmad Al-Fathani Pada Kitab-Kitab Hadis.
Kitab ini dengan judul lengkapnya Al-Kaukabud Durriy fin Nuril Muhammadiyi, adalah merupakan karya ulama dunia Melayu yang terkenal, iaitu Sheikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani, atau digelar juga dengan Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani.
Kitab yang bercorak
sastera
Islam Melayu klasik ini telah ditashhih oleh Sheikh Ahmad al-Fathani, dan padanya terdapat puisi beliau yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Puisi yang digubah dalam bahasa Melayu transliterasinya adalah sebagai yang berikut:
Wa ba’du,
Maka telah selesailah thaba’ ini kitab
yang mengandung akan beberapa banyak ajaib
Yang menyatakan daripada
ahwal bahamut,
dan malakut,
dan ‘azhamut,
akan badai’ dan gharaib
Maka seyogialah,
bagi segala mata,
bahawa berkuhul ia,
dengan itsmid muthala’ahkan ibaratnya
Dan bagi segala telinga,
bahawa berlazat-lazat ia,
dengan halawah mendengarkan hikayatnya.
Yang diisnadkan sekaliannya,
kepada tsiqat al-ulama zawit tahqiq
Maka lazimlah atas segala hati,
bahawa ada ia baginya Aba Bakar as-Shiddiq
Dan sesungguhnya,
jikalau dituliskan risalah ini,
atas shafaih al-fiddah dengan ma’ az-zahab
niscaya berpatutanlah demikian itu,
dengan mahasinnya yang indah lagi ‘ajab

No comments: