Monday, July 28, 2008

SHEIKH AHMAD AL-FATHANI

Dan Ilmu Hisab

PENDAHULUAN

PEMIKIRAN Sheikh Ahmad al-Fathani dalam pelbagai bidang ilmu sememangnya amat panjang untuk dibicarakan. Artikel ini masih lagi berkisar tentang pemikiran-pemikiran beliau berkenaan hal demikian. Kali ini dibicarakan pemikiran-pemikiran Sheikh Daud al-Fathani dalam tiga bidang ilmu, iaitu ilmu berkaitan hisab/falakiyah, waktu dan falsafah.

SHEIKH AHMAD AL-FATHANI DAN ILMU HISAB/FALAKIYAH

Penglibatan Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bidang ilmu hisab boleh diketahui dengan mengkaji karyanya yang berjudul Al-Fatawal Fathaniyah.
Tidak banyak ditemui pembicaraan beliau tentang ilmu hisab itu dalam bahasa Melayu. Ini kerana Sheikh Ahmad al-Fathani lebih banyak menulisnya dalam bahasa Arab.
Tulisan beliau dalam bahasa Arab mengenai ilmu hisab dimulai dengan penerbitan kitab Matn as-Sakhawiyah fi ‘Ilmil Hisab karya Sheikh Abdul Qadir as-Sakhawi. Penerbitan dan pentahqiqan dilakukan pada tahun 1304 H/1886 M. Kemudian kitab tersebut beliau syarah pula dalam bahasa Arab.

Selain ilmu hisab yang biasa, yang dapat kita samakan dengan matematik, ada lagi ilmu hisab yang sangat erat hubungannya dengan ilmu falak. Ilmu hisab dan ilmu falak lebih banyak ditulis oleh Sheikh Ahmad al-Fathani berbanding ilmu hisab yang bercorak matematik. Karya beliau yang jenis kedua itu juga ditulis dalam bahasa Arab. Dalam tahun 1305 H/1887 M, Sheikh Ahmad al-Fathani telah mentahqiqkan kitab Wasilatut Thullab li Ma‘rifati A’mal al-Lail wa an-Nahar bi Thariq al-Hisab karya Syeikh al-Khaththab.
Pada tahun 1313 H/1895 M diselesaikan pula pentahqiqan kitab Ghayah al-Idrak fi al-‘Amal bi Kurah al-Aflak. Dalam tahun 1315 H/1897 M, kitab yang sama ditulis kembali dengan beberapa tambahan. Terdapat sebuah lagi karya Sheikh Ahmad al-Fathani yang terbesar mengenai ilmu hisab dan falak berjudul ar-Rubu’ al-Mujaiyab, tetapi tidak sempat diselesaikan. Selain karya-karya yang tersebut, Syeikh Ahmad al-Fathani juga menyelesaikan beberapa tulisan mengenai ilmu tersebut.
Berkembang- nya ilmu hisab dan falak di dunia Melayu pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masihi adalah hasil peranan beberapa orang murid yang pernah belajar ilmu tersebut daripada Sheikh Ahmad al-Fathani di Mekah.
Di antara mereka yang terkenal dalam disiplin ilmu hisab dan falak ini ialah, Sheikh‘Abdur Rahman Gudang al-Fathani, Sheikh Muhammad Nur al-Fathani, Haji Umar bin Ismail Nuruddin Kelantan, Sheikh Thahir Jalaluddin al-Azhari al-Falaki, Sheikh Jamil Jambek, Haji Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang dan ramai lagi.
Perlu juga penulis sebutkan bahawa hanya terdapat dua ulama dunia Melayu yang menjadi pengajar ilmu hisab dan falak di Mekah pada zaman itu. Mereka ialah Sheikh Ahmad al-Fathani dan Sheikh Ahmad Khathib Minangkabau.
Setelah Sheikh Ahmad al-Fathani meninggal dunia (1325 H/1908 M), Sheikh Ahmad Khathib Minangkabau meneruskan aktiviti pengajaran ilmu itu. Pada waktu yang sama muncul nama Sheikh Muhammad Nur al-Fathani. Sewaktu Sheikh Ahmad al-Fathani masih hidup, Syeikh Muhammad Nur al-Fathani sudah mula mengajar ilmu itu tetapi masih belum begitu dikenali.
Pemikiran tentang Ilmu Hisab/FalakiyahPemikiran mengenai ilmu Hisab/Falakiyah ini dapat dilihat melalui karya beliau dari kitab Al-Fatawa Al-Fathaniyah.
Menurut beliau mengenai perkara tersebut, iaitu: “Ketahui olehmu, Bahawasa yang dikehendaki dengan hisab, yang bersalahan ‘ulama’ pada harus ia beramal dengan hisabnya pada puasa dan berbuka, iaitu: orang mengetahui ia akan segala manazil bulan dan segala darjahnya, dan segala daqaiqnya. Dan mengetahui ia akan turun bulan pada segala manazil, dan takdir perjalannya padanya. Dan mengetahui ia akan segala buruj, dan perjalanan matahari padanya. Dan mengetahui akan qausul irtifa’, dan jauh negeri itu dari khatulistiwa.
“Dan yang lain daripada yang tersebut itu beberapa perkara lagi, terhenti atas mengetahuinya pada ‘ulama’ falak. Maka apabila mengetahui ia akan segala perkara itu sekeliannya, mengetahuilah ia akan ketika berhimpun matahari dan bulan, dan berhadap keduanya dan bercerai.
“Maka mengetahuilah ia pada ketika itu, bahawasa bulan ada maujud pada malam itu, atau tiada. Inilah yang dikehendaki dengan hisab yang tersebut pada perkataan fuqaha’. Ada pun mereka yang tiada mengetahui ia akan segala perkara yang tersebut itu, dan mengambil ia daripada jadual atau daerah yang dihantarkan dia bagi mengetahui segala awal bulan atau me[n]taqlid ia akan mereka yang menghantarkan yang tersebut itu, maka orang yang tersebut itu tiada khilaf pada ketiadaan shah amalnya. Kerana tiada dinamakan dia hisab.
“Ada pun orang yang hisab, maka berkhilaf ‘ulama’ padanya. Dan hasilnya bahawasanya Sheikh Ibnush Shalah dan jumhur al-‘ulama’ cenderung mereka itu ketiadaan harus ia beramal dengan hisabnya sekali-kali dengan ketiadaan tafshil. Dan cenderung kepadanya oleh Ibnu Qasim pada Fat-hul Ghaffar.
Dan kata Imam Nawawi pada Majmu’ dan Syeikh Ibnu Hajar pada Tuhfah bahawasanya harus baginya beramal dengan hisabnya bagi dirinya dan tiada memadakan dia daripada bulan Ramadan apabila nyata keadaan hari itu daripada bulan Ramadan.
Kata Sheikh Ramli, harus beramal bagi dirinya dan memadakan dia daripada bulan Ramadan. Ada pun taklidnya, maka tidak harus pada Sheikh Ibnu Hajar dan Nawawi. Dan harus pada setengah daripada kitab yang bernama Al-Qaulush Shawab.
“Dan bermula ibarat Kurdi, bermula yang berlaku atasnya oleh Thablawi dan asy-Syihabur Ramli dan anaknya iaitu wajib beramal dengan yang demikian itu serta dengan memadai. Dan demikian itu tiap-tiap mereka yang mengkhabarkan oleh kedua-duanya dan ghalib atas sangkanya benar kedua-duanya.”
Pemikiran tentang WaktuPemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani tentang waktu pula dapat dilihat melalui beberapa petikan-petikan dari karya beliau dari kitab Hadiqah al-Azhar dan surat kepada anaknya yang bernama Haji Wan Ismail al-Fathani.
Petikan Dari Hadiqah Al-Azhar“Ketahui olehmu hai saudaraku, bahawasa ini permainan membawa ia kerugian yang amat banyak daripada kebajikan dunia dan akhirat. Jikalau difardukan bahawasanya tiada daripadanya meninggalkan sembahyang dan umpamanya, memadailah akan dikau kerugian. Bahawasanya lalu beberapa juzuk yang sangat mahal daripada umur engkau di dalam sia-sia yang tiada dapat dipulangkan sekali-kali. Dan jikalau manfaat engkau pada mengembalikan dia akan beberapa bukit daripada emas sekali pun. Maka sayugialah bagi yang akil (yang berakal) meninggalkan dia dan berhadap ia kepada segala yang memberi manfaat baginya pada dunia dan akhirat.”
Petikan Arkib Surat Menyurat,Surat Kepada Anaknya (Haji Wan Ismail Al- Fathani)
“Mengetahui aku bahawasa engkau amat suka dan gemar berjalan, khususan pada malam. Dan tiada tersembunyi bahawa demikian itu membawa beberapa mudarat. Setengah daripadanya rugi muthala‘ah; dan hafaz dan mengaji misalan.
“ Jikalau engkau berjalan lepas Maghrib hingga pukul enam Arabi, malam, maka telah rugi daripada umur engkau. Hal keadaan sia-sia sekerat malam. Maka dalam sebulan telah rugi 15 malam. Dan di dalam setahun rugi engkau 180 malam. Bertambah pula beberapa rugi yang amat banyak daripada umur engkau yang lalu sia-sia dengan sebab engkau tinggal sehari atau sekerat hari. Sebelah pagi atau sebelah petang. Yang engkau sangkakan uzur engkau, padahal hanya semata-mata malas atau dengan sebab tiada ingat me[ng]hafaz yang jadi dengan sebab berjalan malam itu. Atau yang jadi dengan sebab mengantuk mata dengan bahawa duduk berjaga berjalan dan bercakap sama-sama kawan itu. Maka sekalian itu membawa kepada rugi umur daripada mendapatkan ma‘arif dan ‘ulum (ilmu pengetahuan).
“Hendaklah engkau bersungguh-sungguh pada menghasilkan akan ma‘arif dengan meninggalkan berjalan malam dan meninggalkan kuat bersuka-suka dengan ashhab (teman-teman)”.
SHEIKH AHMAD AL-FATHANI DAN FALSAFAHMenurut seorang ulama Patani yang juga hafiz al-Quran iaitu Tuan Guru Haji Nik Abdullah bin Ahmad al-Jambui al-Fathani berkenaan Sheikh Ahmad al-Fathani dan falsafah, beliau menulis, “... Tok Wan Ngah (gelaran bagi Syeikh Ahmad al-Fathani) filosof Melayu Islam yang telah mengarang kitab- kitab Arab dan Jawi di Mekah, dan guru bagi alim-ulama Melayu pada zaman dahulu ...”
Ini bererti, Sheikh Ahmad al-Fathani adalah seorang yang pernah mempelajari falsafah dan memahaminya secara mendalam dan pernah membicarakan ilmu itu dalam beberapa tulisannya.
Oleh kerana beliau ialah seorang ulama yang berpegang teguh dengan Ahli Sunnah wal Jama‘ah mengikut ajaran dua orang Imam akidah, iaitu Syeikh Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, maka beliau menolak pegangan ahli falsafah yang bertentangan dengan akidah Islam.
Falsafah yang dipegang oleh Sheikh Ahmad al-Fathani adalah berpedomankan aliran yang digariskan oleh Hujjatul Islam Imam al-Ghazali.
Sewaktu beliau mentashhih kitab Bidayah al-Hidayah karya Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, beliau menyebut bahawa ‘filosof’ itu adalah kepala ahli filsafat Yunani manakala golongan ‘falsafah’ itu adalah golongan kafir Rom ahli Yunani.
Sheikh Ahmad al-Fathani menegaskan bahawa ahli filsafat Rom Yunani itu adalah kafir kerana mereka tidak mahu mengikut syariat yang diajar oleh Nabi Musa pada zaman itu.
Ketika mentashhih kitab ad-Durr ats-Tsamin karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Sheikh Ahmad al-Fathani telah menyamakan pengertian ‘falasifah’ itu dengan mulhid, iaitu menurut beliau “suatu firqah yang membantahi pada agama dan menikam padanya”.
Dalam puisi beliau yang ditulis dalam bahasa Arab, Sheikh Ahmad al-Fathani menegaskan bahawa lima perkara menjadikan kufur golongan falasifah ialah:
- Bahawa mereka menafikan sifat-sifat ketuhanan.- Bahawa setelah menafikan sifat-sifat ketuhanan, tiba-tiba mewajibkan makrifah.- Mereka berpendapat bahawa alam adalah ada dengan sendirinya.- Bahawa Tuhan tidak mengetahui bahagian-bahagian alam secara terperinci.- Bahawa mereka menafikan berhimpun di Padang Mahsyar pada hari kiamat.
Pemikiran Tentang FalsafahPemikiran beliau mengenai falsafah dapat dilihat melalui beberapa petikan dari hasil karya-karya beliau. Berikut adalah petikan-petikan beliau tentang tersebut, iaitu:
Petikan dari Bidayah Al-HidayahKarya Sheikh Muhammad Zain Aceh, Taqrir Sheikh Ahmad Al-Fathani.
Ketika mentashhih Bidayah al-Hidayah dan ad-Durr ats-Tsamin Sheikh Ahmad al-Fathani menulis, “Falasifah, mereka itu satu kaum daripada kuffar Rom daripada ahli Yunani. Dan kepala mereka itu filosof. Berkata ia dengan “sedia roh dan alam.”
Dibangkitkan Nabi Musa pada zaman mereka itu. Maka menyeru ia akan mereka itu kepada syariatnya, maka enggan mereka itu dan engkar mereka itu. Maka bahawasa kami berkata seperti barang yang engkau berkata. Dan lebih lagi atas engkau kerana bahawasanya kami tiada mengharuskan akan sembelih binatang bersalahan kamu”.
Petikan Dari Ad-Durr Ats-TsaminKarya Sheikh Daud Bin Abdullah al-Fathani, Taqrir Syeikh Ahmad Al-Fathani.
“Mulhid, yakni falasifah, ambil dari kata ilhad. Dan iaitu cenderung daripada istiqamah. Ertinya i‘tiradh mereka itu dengan istiqamah atas istidlal Ahlus Sunnah, atas huduts segala jirim alam dengan huduts segala sifatnya. Maka berkata ahli falsafah, “Bermula alam itu qadim dan segala zatnya melainkan harakat jua. Makna mulhid itu suatu firqah yang membantahi pada agama dan menikam padanya”.
PENUTUPMasih terdapat beberapa pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani dalam pelbagai bidang ilmu yang belum dibicarakan. Oleh itu, akan dilanjutkan seterusnya, yang mana ia menyentuh pemikiran beliau dalam ilmu perubatan, sejarah dan bahasan beliau tentang keturunan Bugis yang tersebar di kerajaan Melayu.Tuesday, July 15, 2008

SHEIKH AHMAD AL FATHANI

Karya Bahasa Arab

Kitab karangan Syeikh Ahmad AL-Fathani mengenai Feqah yang ditulis dalam Bahasa Arab.Adalah suatu penyelidikan yang keliru oleh beberapa penulis yang mengatakan Syeikh Ahmad al-Fathani meninggalkan karya lebih kurang 16 buah saja. Menurut kajian penulis sendiri, barangkali boleh ditambah ‘0’ di belakangnya, bererti menjadi 160. Bahkan lebih banyak daripada yang tersebut itu.
Karya Sheikh Ahmad al-Fathani terbahagi kepada tiga bentuk iaitu:
A. Tulisan dalam bahasa Arab
B. Tulisan dalam bahasa Melayu
C. Kitab-kitab yang ditashhihnya termasuk beberapa bahasa daerah disesuaikannya dengan bahasa Melayu yang berlaku menurut zamannya. Kitab-kitab yang ditashhihnya terdiri pula kepada dua bahagian iaitu dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu.
Jumlah karya Syeikh Ahmad al-Fathani sebenarnya tidak diketahui kerana sebahagian besar koleksi manuskrip karya beliau atau orang lain yang dipindahkan dari Mekah ke Jambu, Patani oleh anaknya Kadi Haji Wan Ismail Al-Fathani telah musnah dalam Sungai Jambu dalam tahun 1970.
Beberapa naskhah pula diambil oleh beberapa orang yang tinggal di rumah beliau di Mekah yang kemudiannya membawa pulang ke tempat asal mereka. Manuskrip yang dapat diselamatkan hanyalah sebahagian kecil. Itu pun yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Mahmud dari rumah Sheikh Ahmad al-Fathani di Mekah ke Gajah Mati, Pendang, Kedah. Ada juga yang dibawa ke Kepulauan Riau oleh anak beliau sendiri, iaitu Hajah Wan Zainab.
Seluruh karya Sheikh Ahmad al-Fathani yang telah diperolehi ataupun maklumat tentangnya yang telah diketahui akan dibicarakan dalam artikel ini. Karya yang ditulisnya dalam bahasa Arab diusahakannya sejak umurnya masih muda belia, ketika ia masih belajar di Baitulmaqdis dan Mesir.
Selanjutnya setelah pulang ke Mekah baru beliau menulis dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun karyanya yang pertama yang ditulis ketika berusia 15 tahun ditulis dalam bahasa Melayu.
Karya
Berikut adalah sebahagian senarai karya-karyanya yang diketahui ditulis dalam bahasa Arab:
lJumanatut Tauhid, tahun 1293 H/1876 M di Mesir. Disalin semula pada malam Ahad, pukul 8.12, pada 27 Ramadan 1312 H/24 Mac 1895 M. Ditemui hanya dua salinan selain yang disebut itu, sebuah salinan milik anak beliau Kadi Wan Ismail al-Fathani dan sebuah lagi milik anak saudara sepupu pengarang, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Qadir Senawi al-Fathani.
Jumanat al-Tauhid ditulis dalam bentuk puisi terdiri daripada 184 bait. Pada halaman muka Sheikh Ahmad al-Fathani menegaskan bahawa beliau bermazhab Syafie dalam fiqh, Ahli Sunnah wal Jamaah (Al-Asy’ariyah dan al-Maturidiyah) dalam akiidah, dan bertarekat dengan Tarekat Syathariyah dalam tasauf.
lMunjiatul ‘Awam li Manhajil Huda minazh Zhalam, diselesaikan penulisannya pada malam Jumaat, selepas sembahyang Isyak, 12 Rabiulawal 1293 H/7 April 1876 M di Mesir. Hanya dijumpai sebuah manuskrip salinan Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf Juani, Gajah Mati, Kedah.
Risalah ini juga dalam bentuk puisi Arab, yang terdiri dari 102 bait, dua rangkap-dua rangkap. Kandungannya juga mengenai akidah tetapi beberapa perbicaraannya adalah berbeza dengan Jumanat al-Tauhid.
lAts-Tsimarusy Syahiyah fi ma la Yastaghnal Mubtadi-una ‘anhu min Masa-ilin Nahwiyah, diselesaikan di Mesir. Tanpa dinyatakan tarikh pada manuskrip, tetapi pada manuskrip milik Abdul Lathif bin Zainal Abidin al-Fathani. Tarikh pada halaman muka dinyatakan 1294 H/1877 M.
Risalah ini yang berupa cetakan pernah dikembarkan dengan cetakan Abniyatul Asma’ wal Af’al dan Ar-Risalatul Fathaniyah. Semua cetakan dilakukan di Patani dan di Kelantan tetapi Abniyatul Asma’ wal Af’al dan Ar-Risalatul Fathaniyah dicetak di Timur Tengah dan risalah ini tidak tercantum. Risalah nahwu tersebut ditulis dalam bentuk puisi terdiri dari 99 bait.
lSyarhuts Tsimarusy Syahiyah, tidak sempat diselesaikan. Dijumpai hanya satu manuskrip asli pada 26 Jamadilawal 1425 H/14 Julai 2004 M di rumah sepupu beliau, Sheikh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir bin Mushthafa al-Fathani.
lManzhumatul ‘Awamil, selesai ditulis pada Jumaat, 19 Syaaban 1296 H/8 Ogos 1879 M. Hanya diperolehi sebuah manuskrip asli saja. Kitab ini mengenai ilmu nahu yang terdiri dari 69 bait. Risalah ini adalah usaha Sheikh Ahmad al-Fathani merubah karya Sheikh Abdul Qahir al-Jurjani (wafat 471 H) daripada bentuk prosa kepada bentuk puisi.
l‘Unqudul La-ali, selesai ditulis pada Selasa, 23 Syaaban 1296 H/12 Ogos 1879 M. Hanya diperolehi satu manuskrip asli saja. Juga mengenai ilmu nahu digubah dalam bentuk puisi yang terdiri daripada 98 bait.
lTas-hilu Nailil Amani, tahun 1300 H/1882 M di Mekah. Tashilu Nailil Amani atau dengan judul lain Tasrihul Ghawanil fi Syarhil ‘Awamil, selesai ditulis bertepatan dengan azan zuhur, 12 Rabiulawal 1300 H/21 Januari 1883 M. Cetakan pertama diusahakan oleh Mathba’ah al-Bahiyah, Mesir, 1301 H/1883 M manakala cetakan ketiga pula oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1317 H/1899 M.
Termasuk juga cetakan mutawal oleh Dar al-Kutub al-‘Arabiyah al-Kubra, Mesir, 1325 H/1907 M. Ada lagi cetakan pertama untuk Mathba’ah al-Khairiyah, Mesir pada 1331 H/1912 M. Sejak cetakan pertamanya pada tahun 1301 H/1883 M sehingga kini, kitab tersebut masih dicetak terus oleh pelbagai percetakan termasuk beberapa percetakan di Surabaya, Bandung, Singapura, Pulau Pinang, Patani, Bangkok, dan lain-lain.
Kitab nahwu karya Sheikh Ahmad al-Fathani ini masih dijadikan bahan mengajar di beberapa tempat di dunia Islam.
lSyarh Matnis Sakhawi, diselesaikan penulisannya dalam tahun 1304 H/1886 M. Hanya diperolehi sebuah naskhah asli. Kitab ini membicarakan ilmu matematik.
lSyarh Wasilatith Thullab li Ma’rifati A’malil Laili wan Nahar, diselesaikan penulisannya dalam tahun 1305 H/1887 M. Hanya diperolehi sebuah manuskrip yang membicarakan ilmu falak.
lSabilus Salam fi Syarhi Hidayatil ‘Awam, diselesaikan penulisannya pada Jumaat, 9 Jamadilawal 1306 H/12 Januari 1889 M di Mekah. Ditemui tiga manuskrip, sebuah yang asli, bertulis tangan, sebuah salinan Tuan Guru Haji Abdul Qadir Senawi tetapi salinan ini telah hilang di Kota Bharu, Kelantan dalam tahun 1391 H/1971 M. Terdapat sebuah lagi salinan Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf Juani, tetapi tidak sempat diselesaikan penyalinannya.
Diriwayatkan bahawa kitab ini pernah dicetak di Mekah dan diajar oleh Sheikh Ahmad al-Fathani di Masjidil Haram. Kitab syarah mengenai tauhid itu adalah syarah karya gurunya Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki. Sheikh Ahmad al-Fathani mensyarahkannya atas perintah gurunya itu.
lAl-Ibrizush Shirfi fi Fannish Sharfi, diselesaikan penulisannya pada Isnin, 4 Jamadilawal 1308 H/16 Disember 1890 M. Manuskrip asli bertulis tangan Syeikh Ahmad al-Fathani, ditemui dua buah dan yang sebuah lagi disalin dalam tahun 1310 H/1892 M. Terdapat pula sebuah salinan yang diusahakan oleh Abdul Hamid Tungkal dan kerja-kerja penyalinan dilakukan di Gajah Mati, Pendang, Kedah.
Kitab ini hanya sekali dicetak yang dilakukan oleh The United Press, Pulau Pinang atau usaha saudara sepupu Sheikh Ahmad al-Fathani, iaitu Sheikh Ibrahim/Pak Cu Him Kedah. Kitab yang membicarakan ilmu sharaf ini mempunyai catatan yang panjang, sehingga catatannya lebih panjang daripada kandungannya sendiri.
lGhayatul Idrak fil ‘Amal bi Kuratil Aflak, diselesaikan penulisannya pada Isnin, 7 Rejab 1313 H/24 Disember 1895 M. Terdapat dua manuskrip asli tulisan tangan Sheikh Ahmad al-Fathani.
l‘Ilmush Sharf, diselesaikan penulisannya pada Isnin, 21 Syaaban 1317 H/25 Disember 1899 M. Hanya ditemui salinan yang dibuat oleh anak beliau, iaitu Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani, yang diselesaikan penulisannya pada Jamadilawal /Jamadil Akhir 1318 H/September/Oktober 1900 M.
Pada mulanya manuskrip ini dibuang ke Sungai Jambu tetapi dapat diselamatkan oleh ahli waris Sheikh Ahmad al-Fathani. Kejadian tersebut terjadi dalam tahun 1970. Kitab mengenai sharaf ini ditulis dalam bahasa Arab dan disertakan maksudnya dalam bahasa Melayu.
lAbniyatul Asma’ wal Af’al. Dijumpai hanya sebuah manuskrip asli. Beberapa percetakan di Patani, Kelantan dan Bangkok sentiasa menggabungkan karya beliau itu dengan Ar-Risalatul Fathaniyah. Semua cetakan tersebut terdapat taqrirat, saudara sepupu beliau, iaitu Sheikh Ismail/Pak De El bin Sheikh Abdul Qadir al-Fathani, sedangkan pada manuskrip tidak ada.
lMatnu Dhammin wa Madkhal, ditemui sebuah manuskrip yang asli dan jauh lebih lengkap daripada yang pernah diterbitkan. Manuskrip tersebut tidak menyertakan ertinya dalam bahasa Melayu sedang yang pernah diterbitkan setiap perkataan Arab disusuli ertinya dalam bahasa Melayu.
Selain itu ditemui sebuah ‘contoh’ naskhah untuk cetakan pertama yang merupakan pembacaan pruf yang disemak oleh Sheikh Ahmad al-Fathani sendiri yang dipenuhi dengan catatan-catatan pembetulan. Kitab ini pernah diterbitkan oleh Al-Ahmadiah Press, Singapura dengan meletakkan nama Muhammad Shiddiq, Sapat, Inderagiri sebagai pengarangnya dan ini menimbulkan suatu kekeliruan.
Edisi cetakan kitab ini sangat banyak, sama ada cetakan di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara tetapi semuanya tidak mencantumkan nama Sheikh Ahmad al-Fathani selaku pengarangnya.
lAr-Risalatul Fathaniyah. Dijumpai hanya sebuah manuskrip asli. Cetakan-cetakannya sama seperti keterangan di atas. Kedua-dua risalah yang berbentuk matan itu masih diajarkan di beberapa buah pondok di Kelantan, Kedah, Patani, Bangkok dan Burma.
Terdapat dua syarah kitab ini, sebuah syarah oleh Sheikh Ahmad al-Fathani sendiri, tidak sempat diselesaikan. Sebuah lagi berjudul Ibanatul I’rabiyah fi Syarh Ar-Risalatul Fathaniyah oleh Haji Abdul Qadir Senawi.
lSyarh Matnir Risalatil Fathaniyah, tidak sempat diselesaikan. Dijumpai hanya sebuah manuskrip asli pada 26 Jamadilawal 1425 H/14 Julai 2004 M di rumah sepupu beliau, Sheikh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir bin Mushthafa al-Fathani. Manuskrip itu dalam keadaan rosak.
lTadrijush Shibyan, tanpa catatan tahun. Dijumpai hanya sebuah manuskrip asli. Kandungannya membicarakan ilmu balaghah. Risalah ini dulunya pernah dicetak di Makkah dan Mesir.
lIlmu Isti’arah, dinamakan juga Matnul Bayan, tanpa catatan tarikh. Dijumpai tiga buah manuskrip asli. Dua buah dilengkapi dengan catatan yang panjang dan sebuah tanpa catatan. Selain itu dijumpai lagi tiga naskhah salinan, yang dilakukan oleh anak beliau Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani, Haji Abdul Qadir Senawi al-Fathani dan naskhah salinan Haji Mahmud bin Yusuf Juani. Cetakan risalah ini yang dijumpai adalah cetakan pertama oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah, dalam tahun 1325 H/1907 M yang digabungkan dengan Janiyatuts Tsmarat karya Sheikh Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur Rahman al-Fathani.
Judul yang diberikan pada cetakan ini ialah Risalah Tata’allaqu bi ‘Ilmil Isti’arat. Dicetak pula di bahagian tepi kitab Syarhu Tadrijis Shibyan ila Tasywiqil Bayan karya Sheikh Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur Rahman al-Fathani.
Dicetak oleh Mathba’ah al-Miriyah al- Kainah, Mekah, dalam tahun 1332 H/1913 M, judul yang diberikan pada cetakan ini ialah Matnul Bayan. Dicetak pula oleh Mathba’ah al-Kamaliyah, Kota Bharu, Kelantan.
Disebut pada kulit muka, “Cetakan kali yang pertama ini dengan belanja Haji Wan Ismail anak mualif....” Dinyatakan bahawa naskhah tersebut ditashhih-kan oleh murid beliau, ialah Al-Fadhil Al-Haji Awang (Yusuf) Kenali atau maksudnya adalah Tok Kenali. Di halaman belakang naskhah tersebut dinyatakan selesai dicetak pada 19 Jamadilawal 1349 H/11 Oktober 1930 M. Pada cetakan ini digunakan judul Ar-Risalatu Tata’allaqu biha ‘Ilmul Isti’arah.
lJadwal Mawaqi, tanpa tahun. Hanya ditemui sebuah manuskrip asli.
lFaidah Buruj Itsna ‘Asyara, tanpa catatan tahun. Hanya ditemui sebuah manuskrip asli.
lMishbahul Ghulam, belum diketemui.
lKhawashu Asmail Husna, tanpa ada catatan tarikh. Hanya ditemui sebuah manuskrip asli.
lManzhumatut Tauhid wal Fiqh wat Tashawul. Hanya ditemui sebuah manuskrip tetapi tidak lengkap. Ditulis dalam bentuk puisi.
lIlmu Fiqh Islami, tanpa catatan tahun.
lIlmu Tasauf, tanpa catatan tahun.
lSyarah Syarwani, tanpa catatan tahun. Belum pernah penulis lihat, tetapi diketahui berdasarkan cerita Ustaz Haji Abdur Rahman bin Abdul Qadir al-Fathani (di Mekah 1979). Kitab tersebut adalah antara kitab bekas koleksi Sheikh Ahmad al-Fathani yang dibuang ke Sungai Jambu dalam tahun 1970. Ustaz Haji Abdur Rahman al-Fathani yang kebetulan berdiri di tepi sungai tersebut dapat menyelamatkan kitab Syarah Syarwani daripada musnah dan kini ada dalam simpanan beliau.
lAl-Fatawal Fathaniyah, tanpa ada catatan tarikh. Hanya ditemui sebuah manuskrip tetapi tidak lengkap. Al-Fatawal Fathaniyah boleh ditemui dalam dua bahasa, iaitu bahasa Arab dan bahasa Melayu. Karya yang ditulis dalam bahasa Arab adalah kumpulan pertanyaan dan jawapan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani, iaitu pertanyaan yang datang dari seluruh dunia Islam sedang pertanyaan yang dalam bahasa Melayu datang dari dunia Melayu saja.
lAs-Siyasatu wat Tadbir, ditemui manuskrip yang tidak lengkap. Kitab ini penting kerana membicarakan perkara-perkara politik dan pentadbiran zaman pemerintahan Melayu dan Islam.
lAl-Lam’atun Nuraniyah wan Nafahatul Miskiyah, hanya ditemui halaman pertama saja, di Menara, Patani, pada Oktober 1992. Kandungan kitab ini ialah mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW.

SHEIKH AHMAD AL-FATHANI

Karya Bahasa Melayu

Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Saghir Abdullah

PENULIS masih lagi membicarakan mengenai karya-karya Sheikh Ahmad al-Fathani. Sebelumnya penulis menyebut bahawa karya-karya beliau dibahagikan kepada tiga.
Bentuk pertama iaitu tulisan-tulisan beliau dalam bahasa Arab telah dibicarakan. Maka dilanjutkan pula tentang bentuk-bentuk lainnya, iaitu:
1. Tulisan dalam bahasa Melayu
2. Kitab-kitab yang ditashhihnya, terdiri pula kepada dua bahagian iaitu dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu.
Tulisan dalam Bahasa Melayu
1. Nazham Nuril Anam, diselesaikan penulisannya pada hari Rabu, 15 Syaaban 1287 H/10 November 1870 M. Hanya terdapat sebuah salinan yang lengkap, disimpan oleh Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia (MS 764). Salinan yang lain, iaitu hanya petikan beberapa bait akhirnya, diusahakan oleh Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif al-Fathani (Tok Kelaba). Salinan Tok Kelaba ada dalam simpanan penulis. Puisi yang terdiri daripada lebih 500 bait beliau selesaikan penulisannya dalam usia lebih kurang 15 tahun.
2. Puisi Pada Kitab Hidayatus Salikin, ditulis dalam tahun 1298 H/1880 M. Terdapat pada semua edisi cetakan Hidayatus Salikin (edisi Timur Tengah), tetapi tidak terdapat pada edisi Bombay. Puisi ini terdiri daripada 21 bait, terletak di halaman akhir kitab itu. Pada halaman muka terdapat lagi tujuh bait, juga dalam bahasa Melayu.
3. Puisi Pada Kitab Furu’ ul Masail, digubah dalam tahun 1300 H/1882 M, terdiri daripada 13 bait. Terdapat pada cetakan-cetakan mutawal kitab tersebut.
4. Puisi Pada Kitab Syarah Hikam Melayu, digubah dalam tahun 1300 H/1882 M. Terdapat pada semua cetakan kitab tersebut, tetapi yang menjelaskan bahawa puisi tersebut dicipta oleh Sheikh Ahmad al-Fathani hanya terdapat pada cetakan kedua oleh Mathba’ah at-Taraqqil Majidiyah, Mekah, dalam tahun 1330 H/1912 M. Puisi tersebut terdiri daripada lapan bait.
5. Puisi Pada Kitab Kasyful Litsam, terdapat hanya sebuah manuskrip dan dicetak di kitab tersebut. Tetapi pada cetakan yang ada tidak menyebut nama penggubah puisinya. Malah ada yang keliru kerana ditulis nama Sheikh Muhammad Shalih bin Sheikh Zainal Abidin al- Fathani pada kitab tersebut. Puisi tersebut terdiri daripada 19 bait. Puisi digubah tahun 1301 H/1884 di Mekah.
6. Luqthah al-‘Ajlan mimma Tamassa ilaihi Hajatul Insan, diselesaikan penulisannya pada waktu Zuhur, hari Selasa, 22 Ramadan 1301 H/16 Julai1884 M di Mekah. Cetakan pertama dan kedua kitab ini diusahakan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, hanya ditemui beberapa lembar sahaja. Cetakan ketiga diusahakan oleh percetakan yang sama, dalam tahun 1330 H/1911 M. Selain itu terdapat edisi cetakan Persama Press, Pulau Pinang dan edisi-edisi cetakan di Patani.
7. Puisi Pada Kitab Bidayatul Hidayah. Puisi yang terdiri dari 9 bait ketika beliau mentashhih karya ulama Aceh itu hanya terdapat pada cetakan-cetakan mutawal saja. Seiringan dengan puisi pada bahagian tepi kitab tersebut terdapat taqrir Sheikh Ahmad al-Fathani yang boleh dianggap sebagai suatu karya dan pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani juga, tahun 1303 H/1886 M di Mekah.
8. Tarikh Turki ‘Utsmani, diselesaikan penulisannya pada hari Isnin,18 Syawal 1303 H/20 Julai 1886 M di Mekah.
9. Bisyaratul ‘Amilin wa Nazaratul Ghafilin, diselesaikan penulisannya pada malam Ahad, 14 Rabiulakhir 1304 H/10 Januari 1887 M. Hanya ditemui cetakan The United Press,
10. ‘Idul Juman fi ‘qaidil Iman, diselesaikan penulisannya pada 6 Muharam 1306 H/13 September 1888 M. Cetakan pertama kitab tersebut diusahakan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1317 H/1899 M dan terdapat beberapa edisi lainnya. Pada masa sekarang kitab ini tidak beredar lagi.
11. Sa’adatul Mutanabbih fil Maut wa ma Yata’allaqubih, diselesaikan penulisannya, pada 29 Rejab 1306 H/1 April 1889 M di Mekah. Ditemui sebuah manuskrip asli tetapi tidak berjudul. Judul ini diberikan oleh Haji Wan Ismail bin Hawan (menantu cucu kepada Sheikh Ahmad al-Fathani) sewaktu kitab tersebut akan dicetak.
Cetakan pertama kitab tersebut atas usaha Haji Wan Ismail di Muslim Press, Patani, tanpa catatan tarikh cetakan. Pada cetakan tersebut terdapat kata pengantar daripada Haji Abdul Qadir bin Abdul Muthallib al-Mandaili al-Indunisiyi, guru yang mengajar di Masjidil Haram Mekah.
12. Badrut Tamam wan Nujumuts Tsawaqib, diselesaikan penulisannya pada waktu Dhuha, hari Jumaat, 19 Rabiulakhir 1307 H/13 Disember 1889 M. Cetakan mutawal yang telah ditemui oleh Math-ba’ah al-Miriyah, Mekah, dalam tahun 1309 H/ 1891 M.
Selain itu terdapat lagi kitab yang edisi cetakan Saudara Press, Patani, dalam tahun 1377 H/1957 M atas usaha anak beliau Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani.
13. Hadiqatul Azhar war Rayahin, diselesaikan penulisannya pada hari Sabtu, 15 Syaaban 1307 H/6 April 1890 M. Cetakan pertama dan kedua kitab tersebut dilakukan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, tahun 1307 H/1890 M dan 1321 H/1903 M. Cetakan keempat diusahakan oleh Persama Press, Pulau Pinang, tahun 1377 H/1958 M, dan terdapat beberapa edisi cetakan lainnya termasuk cetakan di Istanbul.
14. Bahjatul Mubtadin wa Farhatul Mujtadin, diselesaikan penulisannya pada hari Jumaat, 13 Rabiulakhir 1310 H/4 November 1892 M, di Mekah. Cetakan pertama dilakukan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah dalam tahun 1310 H/1892 M.
Cetakan ketujuh kitab tersebut dilakukan oleh Patani Press dalam tahun 1385 H. Kitab ini masih digunakan sebagai bahan mengajar.
15. Tuhfatul Ummah ‘ala Nabiyiha Nabiyur ar-Rahmah, diselesaikan penulisannya pada waktu Dhuha, hari Jumaat, 5 Syawal 1310 H/22 April 1893 M.
16. Kumpulan Doa, tahun 1311 H/1894 M.
17. Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan, diselesaikan penulisannya pada waktu Dhuha, hari Isnin, 3 Zulhijjah 1312 H/28 Mei 1895 M di Mekah. Cetakan pertama dan kedua kitab tersebut dilakukan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, dalam tahun 1313 H/1895 M dan 1332 H/1913 M. Selain itu terdapat lagi edisi yang dicetak oleh Persama Press, Pulau Pinang.
18. Faridatul Faraid fi ‘Ilmil Aqaid, diselesaikan penulisannya pada waktu Dhuha, hari Isnin, 12 Rabiulawal 1313 H/2 September 1895 M di Mekah. Cetakan pertama diusahakan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1313 H/1895 M dan cetakan ketiga tahun 1317 H/1899 M.
Pada Rabiulawal 1325 H/April/Mei 1907 M percetakan yang sama mencetaknya lagi tetapi tidak menyebut cetakan yang keberapa. Semua cetakan itu dilakukan ketika pengarangnya Sheikh Ahmad al- Fathani masih hidup.
19. ‘Unwanul Falah wa ‘Unfuwanul Falah, sesudah Asar, hari Jumaat, 7 Syawal 1319 H/16 Januari 1902 M di Mekah.
20. ‘Aqidatu Ushuliddin, tahun 1321 H/1904 M di Mekah.
21. Mir-atul A’ajib fi Jawabi Sualil Majazib, tahun 1324 H/ 1906 M di Mekah.
22. Puisi Shufi, diselesaikan penulisannya sesudah kitab nombor 21 di atas, iaitu dalam tahun 1324 H/1906 M. Puisi tersebut terdiri daripada 28 bait.
23. An-Nurul Mubin
24. Sejarah Lampung Pecah.
25. Al-Fatawal Fathaniyah, tanpa catatan tarikh. Hendaklah diperhatikan bahawa Al-Fatawal Fathaniyah ini berbeza dengan Al-Fatawal Fathaniyah yang beliau tulis dalam bahasa Arab.
Cetakan pertama kitab ini dilakukan oleh Printing Company pada tahun 1331 H/1913 M dan tidak berapa lengkap kerana beberapa jawapan Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.
Cetakan pertama yang lebih lengkap yang diusahakan oleh anak pengarangnya, Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani dicetak oleh Mathba’ah al-Kamaliyah, Kota Bharu, Kelantan, pada tahun 1354 H/1935 M. Cetakan yang ketiga oleh Patani Press dalam tahun 1377 H/1957 M tersebut adalah yang paling lengkap.
Berdasarkan ‘Pendahuluan’ Kadi Haji Ismail al-Fathani pada cetakan kedua oleh Patani Press, menyebut bahawa cetakan di Kota Bharu, Kelantan juga dari cetakan yang pertama hingga ketiga, hanya memuat separuh ‘jawapan’ Sheikh Ahmad al-Fathani sahaja.
Sebenarnya cetakan terakhir kitab tersebut oleh Patani Press, juga belum lengkap kerana beberapa jawapan Sheikh Ahmad al-Fathani yang saya temui setelah Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani meninggal dunia (1958) masih banyak dan belum dimuat dalam kitab itu.
26. Fatwa Puasa Dengan Hisab Taqwim Dan Ru’yah, tanpa dinyatakan tahun selesai penulisan.
27. Sejarah Patani Melawan Siam atau dengan judul yang lain Fadhilah Ahmad Fathani, belum ditemui sehingga sekarang. Judul ini diketahui hanya berdasarkan cerita yang mutawatir.
28. Puisi Pada Kitab Ad-Durrits Tsamin. Puisi pada kitab tersebut terdiri daripada 10 bait, terdapat pada cetakan-cetakan mutawal kitab itu.
29. Puisi Pada Kitab Zahrah al-Murid, terdiri daripada 13 bait.
30. Puisi Pada Kitab Sabil al-Muhtadin, iaitu selain puisi berbahasa Arab yang telah disebutkan terdapat lagi puisi dalam bahasa Melayu, yang terdiri dari 28 bait.
31. Puisi Pada Kitab Al-Jauharil Mauhub, selain puisi dalam bahasa Arab yang telah disebutkan terdapat lagi puisi dalam bahasa Melayu, yang terdiri daripada 14 bait.
32. Puisi Pada Kitab Maurid azh-Zhammaan, selain puisi dalam bahasa Arab yang telah disebutkan terdapat lagi puisi dalam bahasa Melayu, yang terdiri daripada 10 bait.
33. Nazham Fikir Pelita Hati, ditemui manuskrip salinan Tok Kelaba. Cetakannya ditemui dalam dua karya Sheikh Abdur Rahman Gudang al-Fathani, iaitu Nurul Abshar dan sebuah lagi karya tashihan, iaitu Miftahul Murid, cetakan pertama Mathba’ah at-Taraqqil Majidiyah, Mekah, 1330 H. Puisi tersebut terdiri daripada sembilan bait.
34. Daftar Cakap Melayu, iaitu daftar perkataan-perkataan Melayu yang dimulai dari huruf Alif hingga huruf Ya. Hanya ditemui sebuah salinan Tok Kelaba, tetapi tidak lengkap. Tok Kelaba al-Fathani selesai menyalinnya pada tahun 1354 H/1935 M.
35. Dan lain-lain.
Kitab-kitab yang ditashhih
Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani adalah orang pertama menjadi pentashhih sama ada kitab berbahasa Arab, mahupun kitab berbahasa Melayu.
Istilah tashhih untuk pemeriksaan kitab diperkenalkan oleh Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani dalam tahun 1288 H/1871 M. Hingga ke hari ini istilah itu masih dipakai di seluruh dunia. Ini bererti kata tashhih adalah ciptaan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani berasal dari kata Arab.
Di bawah ini penulis senaraikan kitab-kitab yang ditashhih Sheikh Ahmad al-Fathani, iaitu beliau baca kitab tersebut secara keseluruhan dari halaman awal hingga akhir, sama ada yang bahasa Arab mahupun yang bahasa Melayu.
Kitab-kitab yang terdapat kesilapan atau kurang tepat menurut jalan bahasa, maka beliau tambah, menghilangkan kalimat yang kurang sempurna mahupun mengubah dan memberi komentar.
Bagi yang berbahasa Melayu, apabila terdapat kata-kata yang tidak popular pada zaman itu, maka kata-kata tersebut beliau hilangkan.
Seumpama karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang mencantumkan bahasa Patani, karangan ulama Banjar yang mencantumkan bahasa Banjar dan lain-lain daerah, maka beliau ganti dengan bahasa Melayu yang berlaku di tanah Jawi/Asia Tenggara pada zaman itu.
Menurut istilah Sheikh Ahmad al-Fathani ialah ‘Bahasa Tengah’. Pekerjaan tashhih juga dikerjakan dalam dua perkara iaitu;
A. Kitab-Kitab bahasa Arab, dan
B. Kitab-Kitab bahasa Melayu.

SHEIKH AHMAD AL FATHANI

Dan Pelbagai Ilmu
Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

PENGENALANMengenai karya-karya Sheikh Ahmad al-Fathani telah dibicarakan secara umum sebelum ini. Maka penulisan mengenai beliau ini masih diteruskan lagi kerana masih banyak yang perlu dibicarakan dalam pelbagai perkara.
Adapun setelah selesai mengenai karya-karya beliau, dilanjutkan pula perkara yang berkaitan Sheikh Ahmad al-Fathani dalam pelbagai ilmu. Mengenai demikian, ia dibahagikan kepada tiga bahagian. Pada setiap bahagian pula mempunyai subjudul yang tersendiri.
Pada bahagian pertama ini, dimulakan perbicaraan mengenai beliau sebagai Pentashhih dan Filolog Melayu. Seterusnya akan dilanjutkan mengenai penglibatan beliau dalam media cetak dan pemikiran dalam politik. Tidak ketinggalan juga mengenai pemikirannya tentang Sains dan Teknologi, falsafah, ilmu Hisab atau Falakiyah, ilmu perubatan, dan sejarah.
Pada bahagian kedua pula, ia dilanjutkan mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani dan ilmu-ilmu al-Quran. Dalam hal ini, di bawahnya dibicarakan beberapa subjudul, antaranya Puisi Sheikh Ahmad al-Fathani Pada Kitab al-Mawahib al-Makkiyah dan Puisi Sheikh Ahmad al-Fathani Pada Kitab Maurid azh-Zhammaan. Kedua-dua kitab yang tersebut adalah mengenai ilmu tajwid.
Dilanjutkan pula dengan subjudul lain, iaitu Puisi Sheikh Ahmad al-Fathani Pada Kitab Mujarrabat al-Fawaid. Kitab ini membicarakan ilmu hikmah dan fadilat-fadilat ayat-ayat atau pun surah-surah dalam al-Quran.
Bahagian kedua tersebut berakhir dengan Puisi Sheikh Ahmad al-Fathani Mengenai Khatam al-Quran.
Pengakhiran bahagian iaitu bahagian ketiga ialah mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani dan ilmu-ilmu hadis. Di dalamnya dibicarakan puisi-puisi beliau dalam beberapa kitab, antaranya kitab Kasyful Ghummah, kitab al-Jauhar al-Mauhub dan kitab al-Kaukab ad-Durriy.
Sheikh Ahmad al-Fathani
Sebagai Pentashhih dan Filolog Melayu
Pengumpulan manuskrip daripada berbagai-bagai karya yang dilakukan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani sangat erat hubungannya dengan kerja-kerja pentashhihan yang melibatkan ilmu filologi. Dalam pengertiannya yang sederhana, Siti Hawa Haji Salleh dalam Hikayat Patani (1992) di halaman 1, mengatakan bahawa, “filologi ialah kajian tentang naskhah [lama] untuk menetapkan keaslian, bentuknya semula, serta makna isinya”.
Oleh itu tidak keterlaluan apabila kita meletakkan Sheikh Ahmad al-Fathani sebagai tokoh yang awal di dunia Melayu yang memperkatakan filologi Melayu.
Sebelum menerbitkan sesuatu naskhah, Sheikh Ahmad al-Fathani terlebih dulu mengumpulkan berbagai-bagai versi naskhah sesuatu judul. Jika belum ditemui naskhah yang asli, maka beliau terpaksa mengumpulkan naskhah salinan yang lebih banyak lagi. Selain menggunakan naskhah asli atau naskhah salinan, Sheikh Ahmad al-Fathani merujuk kepada naskhah yang pernah diterbitkan dalam bentuk litografi (huruf batu) jika ada.
Menurut Sheikh Ahmad al-Fathani, huruf litografi telah dilakukan di Sungai Pura. Sungai Pura yang disebutkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani itu belum begitu jelas, berkemungkinan adalah Singapura, tetapi Singapura beliau tulis dengan nama Singapura juga. Oleh itu berkemungkinan ada tempat lain yang bernama demikian.
Jika sesuatu karya Melayu itu merupakan karya terjemahan dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Parsi, maka Sheikh Ahmad al-Fathani membanding naskhah terjemahan itu dengan kitab asli pengarangnya sendiri. Jika ditemui sesuatu naskhah yang tidak terdapat nama pengarangnya, maka beliau menggunakan ilmu linguistik untuk menentukan gaya bahasa naskhah yang digunakan oleh seseorang pengarang atau gaya bahasa yang digunakan di sesuatu daerah.
Hal yang tersebut pernah berlaku pada kitab Syarah Hikam Melayu, yang mana pada salah satu terbitan kitab ini beliau tulis catatan, “Telah sempurnalah menthaba’kan ini kitab yang mustatab, iaitu syarah Hikam Ibnu ‘Athaullah, dengan bahasa Melayu. Dan ditashhihkan dan muqabalahkan daripada mulzamah yang keempat hingga kepada ke 17 dengan naskhah yang dibaiki oleh Sheikh Abdul Muthallib ibnu al-Faqih al-Kalantani...Dan adalah selesai mencapkan dia pada pertengahan bulan Syawal 1309 daripada hijrah Nabi kita...”
Sebagai bukti bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani senantiasa menggunakan naskhah yang banyak untuk mengkaji sesuatu judul, maka hendaklah dirujuk tulisan beliau pada cetakan ad-Durr an-Nafis karya Sheikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari, “Ketahui olehmu hai yang waqif atas kitab ini, bahawasanya segala naskhah kitab ini sangatlah bersalah-salahan setengah dengan setengahnya. Dan tiada hamba ketahuikan mana-mana yang muafakat dengan asal naskhah muallifnya. Maka hamba ikutkan pada naskhah yang hamba cap ini akan barang yang terlebih sesuai dan munasabah. Dan tiada hamba kurangkan daripadanya salah satu daripada beberapa naskhah itu akan sesuatu kerana ihtiyat...” (Syeikh Muhammad Nafis, 1884 M/1302 H).
Berdasarkan huraian di atas, selain menggunakan manuskrip, Sheikh Ahmad al-Fathani kadang-kadang menggunakan juga teks yang dicetak lebih awal, seperti yang beliau nyatakan pada beberapa buah kitab yang beliau tashhih dan terbitkan.
Dalam kitab Furu’ al-Masail karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani beliau berkata, “Ketahui olehmu, bahawasanya khutbah kitab ini bersalah-salahan nusukh (jamak perkataan naskhah) padanya, dan berfaraq-faraq sebagai faraq yang jauh antara segala naskhah khat dengan naskhah cap yang dicapkan pada Sungai Pura. Maka yang diitsbatkan dengan naskhah thaba’ ini seperti khutbah cap Sungai Pura kerana ia terlebih manis kalamnya dan terlebih betul kaedah nahunya ...” Kesimpulannya didapati bahawa mukadimah naskhah (manuskrip) kitab Furu’ al-Masail yang ada pada Sheikh Ahmad al-Fathani adalah berbeza dengan mukadimah Furu’ al-Masail pada cetakan Sungai Pura. Tetapi Sheikh Ahmad al-Fathani menurut pilihannya berdasarkan nahu, linguistik, gaya bahasa dan lain-lain, beliau menggunakan cetakan litografi Sungai Pura bukan naskhah tulisan tangan (manuskrip).
Jika konteks karya terjemahan, Sheikh Ahmad al-Fathani membandingkannya dengan karya bahasa asal, selain naskhah (manuskrip) terjemahannya. Sebagai contoh beliau nyatakan dalam kitab Kasyf al-Ghummah karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, “Dan adalah hamba muqabalahkan pada tashhihnya dengan Mukhtasar al-Sya’rani bagi asal yang Arabi, iaitu At-Tazkirah al-Qurthubiyah. Dan hamba tashlih (perbaiki) setengah daripadanya yang tahrif. Maka terjadilah ia bersih ...”
Ini bererti, Sheikh Ahmad al-Fathani selain merujuk kitab asli dalam bahasa Arab, beliau juga membetulkan kekeliruan, kesalahan dan lain-lain yang terdapat pada naskhah (manuskrip) terjemahan.
Tindakan Sheikh Ahmad al-Fathani memansukhkan penelitian awal apabila ada penemuan baru dinyatakan dalam kitab Syarah Hikam Melayu. Dalam kitab Syarah Hikam Melayu yang dicetak dalam tahun 1302 H/1884 M oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, Sheikh Ahmad al-Fathani mengatakan, “... Dan adalah tharah kitab ini, dahulu hamba sebutkan hal keadaan nuqil daripada setengah manusia, bahawa kitab ini karangan bagi setengah daripada ‘ulama’ Terengganu. Kemudian nyata bagi hamba, kemudian daripada periksakan aturan ibaratnya dan pilikkan (pelat) cakapannya, bahawasanya bukan ia bagi orang Terengganu. Maka ada pula orang yang mengkhabar bahawasanya ia karangan orang Aceh adanya. Dan adalah yang muqabalahkan dia atas sekira-kira barang yang ada pada asal naskhahnya. Al-faqir al-fani Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani musyarakan li anisihi al-fadhil Daud ibni almarhum Ismail al-Fathani. Dan selesai mengecapkan dia pada pertengahan bulan Syawal sanah 1302 daripada hijrah Nabi kita Alaihis Shalatu was Salam ...”
Berdasarkan keterangan di atas kita dapati bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani telah membanding gaya bahasa yang digunakan oleh orang Terengganu dengan orang Aceh, untuk menentukan keaslian kitab Syarah Hikam Melayu.
Sehubungan dengan cetakan beberapa buah kitab, telah berlaku pemalsuan nama Sheikh Ahmad al-Fathani sebagaimana beliau nyatakan pada cetakan Hidayah as-Salikin yang diterbitkan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah dalam tahun 1303 H/1885 M.
Katanya, “Ketahui olehmu, telah dithaba’ dahulu daripada ini beberapa kali akan kitab ini (maksudnya: Hidayah as-Salikin) dan kitab Sabil al-Muhtadin thaba’ yang kedua, dan kitab Hikam thaba’ yang kedua juga dengan ketiadaan tashhih. Dan hasil pada sekalian kitab itu salah dan tahrif yang amat banyak. Dan dibangsakan tashhihnya itu kepada hamba yang faqir. Maka hendaklah jangan diperpegangkan dan dipercayakan dengan demikian itu kerana bahawasanya semata-mata dusta dan buat-buat jua ...”
Pada peristiwa lain, Sheikh Ahmad al-Fathani membantah sebuah karya yang dikatakan karangan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Beliau menulis, “Dan ketahui olehmu, bahawasanya permulaan barang yang hamba ketahui disebutkan ‘harus yang empat itu’ di dalam satu risalah dengan bahasa Melayu yang tiada disebutkan nama muallifnya. Maka mengambil oleh seorang Hindi (India) yang menjual beberapa kitab pada Babussalam, namanya Abdullah Mujallid. Maka ia thaba’kan dia pada negeri Hindi dan dibawa jual ke Mekah. Maka bersangatan lakunya, dibeli bawa pulang kepada segala negeri Melayu. Kerana pada masa itu belum ada dithaba’kan kitab-kitab Melayu. Dan tiap-tiap ditanyakan Abdullah Mujallid itu, daripada siapa-siapa muallif risalah itu, berkata ia, “Ini risalah karangan Sheikh Daud”, dengan semata-mata bohongnya, supaya banyak gemar orang pada membelinya, kerana banyak karangan Sheikh Daud dan masyhurnya.
Maka tatkala mengulang ia akan cap risalah itu, ia taruhkan pada tepi risalah itu, pada awalnya, bahawasanya ia karangan Sheikh Daud. Padahal risalah itu bukannya daripada karangan Sheikh Daud; seperti barang yang diketahui daripada memperiksakan segala ibaratnya dan loghatnya ...” (Sheikh Ahmad al-Fathani dalam Hadiqah al-Azhar, cetakan 1331 H, hlm. 28-29).
Dengan kenyataan itu, jelas bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani merupakan seorang ulama yang rajin membuat penyelidikan terhadap sesuatu karya sehingga dapat mengenal pasti bahawa gaya bahasa yang digunakan dalam risalah kecil yang membicarakan sifat 20 bukanlah milik Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.
Kita perhatikan pada kitab Syarah Hikam Melayu, beliau dapat mengenal karya tersebut berasal dari daerah mana. Kepakaran Sheikh Ahmad al-Fathani pada konteks ini bukan hanya mengenali gaya bahasa Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani saja, tetapi semua gaya bahasa ulama yang kitabnya pernah ditashhihkannya. Ini termasuklah ulama-ulama yang mengarang kitab dalam bahasa Arab, baik ulama yang berasal dari alam Melayu mahupun bukan.

SHEIKH AHMAD AL FATHANI

Organisasi dan Politik
Koleksi tulisan AllahyarhamWAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

Sheikh Ahmad al-Fathani mengasaskan sebuah persatuan kaum cendekiawan Melayu di Mekah dengan nama Jam’iyah al-Fathaniyyah. Hampir semua ulama yang berasal dari dunia Melayu yang berada di Mekah pada zaman itu menjadi anggota persatuan itu. Sheikh Ahmad al-Fathani sendiri selaku ketuanya.
Pada mulanya persatuan itu bergerak serentak, iaitu tidak saja mencetak kitab-kitab malah menyebarkannya ke dunia Melayu dan seterusnya ke tempat-tempat lain.
Tujuan persatuan itu juga untuk memberi kesedaran kepada putera-putera dunia Melayu agar berupaya membebaskan diri daripada cengkaman pihak penjajah. Sheikh Ahmad al-Fathani berasa insaf dan sedih kerana Patani dijajah oleh Siam yang beragama Buddha. Semenanjung Tanah Melayu dijajah oleh Inggeris yang beragama Kristian dan Hindia- Belanda (Indonesia) dijajah oleh Holanda (Belanda) juga beragama Kristian.
Jika disemak catatan sejarah, maka dipercayai bahawa Al-Fathaniyah yang diasaskan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani di Mekah itu adalah merupakan organisasi politik Melayu yang pertama sekali ditubuhkan (1290 H/1873 M). Organisasi ini jauh mendahului Syarikat Islam (1912 M) yang ditubuhkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto di Jawa.
Setelah murid-murid beliau pulang ke tanah air, maka mereka mengasaskan berbagai-bagai organisasi di dunia Melayu, antaranya pada peringkat awal yang dapat disebutkan di sini seperti di Riau-Lingga berdiri Jam’iyah ar-Rusydiyah yang kemudian lebih popular dengan Jam’iyah Rusydiyah atau Rusydiah Kelab dan Jam’iyah al-Khairiyah. Tokoh politik yang menjadi murid Sheikh Ahmad al-Fathani yang berasal dari Riau-Lingga ialah Raja Haji Ali Kelana dan Raja Haji Utsman.
Dalam dunia politik, Raja Haji Utsman lebih dikenali dengan nama Raja Khalid al-Haitami (dalam percakapan Melayu disebut Hitam)
Al-Fathaniyah dengan Ar-Rusydiyah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tidaklah berapa jauh perbezaan ertinya. Al-Fathanah, dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan juga al-fithnah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bererti: kepandaian, kecerdasan, lekas faham, kepintaran, dan lain-lain. Ia juga boleh diertikan dengan cerdik atau kecerdikan.
Adapun al-rusydu boleh diertikan dengan akal, fikiran, hal mengikut jalan yang lurus, dapat petunjuk, dan lain-lain, dan salah satu dari ertinya, ialah cerdik atau kecerdikan. Sebagaimana al-fathanah boleh diertikan dengan cerdik atau kecerdikan, demikian halnya dengan ar-rusydu. Dari perkataan al-fathanah, maka organisasi yang diasaskan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani di Mekah dinamakan Al-Fathaniyah, sedang dari perkataan al-rusydu, untuk organisasi yang didirikan oleh murid-murid beliau di Riau dinamakan Rusydiyah.
Berdasarkan bukti-bukti yang ada, jelas bahawa keintelektualan perjuangan kerabat Diraja Riau-Lingga itu berasal dari pelbagai aspek perjuangan Sheikh Ahmad al-Fathani di Timur Tengah.
Catatan tentang Jam’iyah al-Khairiyah sukar diperoleh, namun dapat dikesan hanyalah berdasarkan daripada sebuah buku kecil yang berjudul Jalan Kesatuan atau judul lain Al-Irsyad ila Thariqat at-Ta-allufi wa al-Ittihad karya Raja Haji Muhammad Said bin Raja Haji Muhammad Thahir, yang ada memperkatakan organisasi tersebut.
Buku tersebut diterbitkan oleh Maktabah wa Mathba’ah al-Ahmadiah, 1345 H/1927 M atas usaha Raja Haji Umar bin Raja Haji Hasan.
Jam’iyah al-Khairiyah Riau masih aktif sehingga tahun 1937 M. Barangkali pengaruh Jam’iyah al-Khairiyah Riau itu begitu besar, maka pada 3 Safar 1342 H/14 September 1923 M di Mesir ditubuhkan pula Al-Jam’iyah al- Khairiyah li Thalabah al-Azhariyah al-Jawiyah oleh pelajar dunia Melayu di Mesir.
Murid Sheikh Ahmad al-Fathani pada peringkat awal yang sangat berminat dalam bidang itu ialah Raja Haji Ali Kelana yang berasal dari Riau-Lingga, berketurunan campuran Melayu-Bugis. Sesudah itu menyusul agak terkemudian sedikit ialah Raja Haji Utsman dan selanjutnya terkenal dengan nama Raja Khalid Hitam. Kader politik Sheikh Ahmad al-Fathani yang terakhir ialah seperti Nik Mahmud bin Ismail berasal dari Kelantan.
Tokoh tersebut dikenali dengan gelaran Datuk Nik Mahmud Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan, Haji Muhammad bin Muhammad Said yang selanjutnya memperoleh gelaran Datuk Laksamana Kelantan, dan Haji Sulung al-Fathani, iaitu bapa Revolusi Islam Patani dalam masa Perang Dunia Kedua.
Sheikh Ahmad al-Fathani telah membawa beberapa orang muridnya, di antaranya Raja Haji Ali Kelana Riau, berulang kali menemui Sultan Turki, Sultan Abdul Hamid ats-Tsani, kerana meminta bantuan untuk melepaskan dunia Melayu daripada tangan penjajahan bangsa asing.
Raja Haji Ali Kelana Riau sekurang-kurangnya dua kali mengikut gurunya Sheikh Ahmad al-Fathani ke Turki, kali yang pertama dalam tahun 1301 H/1883 M dan yang kedua dalam tahun 1322 H/1904 M.
Lihat pula tulisan Dr. Virginia Matheson, “Pada akhir abad ke-19 perhubungan Riau dengan Timur Tengah dikuatkan lagi oleh Raja Ali Kelana supaya dapat bantuan Turki untuk menentang pemerintah penjajahan Belanda yang mahu menghapuskan kerajaan Riau-Lingga”. Berdasarkan tersebut, Virginia Matheson tidak menyebut peranan Sheikh Ahmad al-Fathani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengajak Raja Haji Ali Kelana ke Turki untuk meminta bantuan menghapuskan semua bentuk penjajahan di dunia Melayu, selain Indonesia (Hindia- Belanda) dan Semenanjung Tanah Melayu, termasuk Patani dan Cam.
Hubungan politik Sheikh Ahmad al-Fathani dengan Turki-Utsmaniah itu bukan bererti gagal, tetapi tergendala kerana beliau meninggal dunia pada 11 Zulhijjah 1325 H/14 Januari 1908 M dan perkembangan Kerajaan Turki-Utsmaniah pun seterusnya mulai menurun dan lemah.
Pengetahuan dan pengalaman Sheikh Ahmad al-Fathani ketika membuat hubungan politik dengan negara luar menjadi sumber inspirasi kepada salah seorang muridnya iaitu Raja Haji Utsman/Raja Khalid Hitam bin Raja Hasan Riau. Beliau pergi ke Jepun sebanyak dua kali, iaitu pada 1912 dan 1913.
Tujuannya meminta bantuan dari Kerajaan Jepun mengusir penjajah Belanda dan Inggeris dari bumi Melayu. Keberangkatannya ke Jepun adalah setelah mendapat persetujuan Raja Haji Ali Kelana dan beberapa kerabat Diraja Riau-Lingga dan Johor lainnya. Raja Khalid Hitam meninggal dunia di Jepun pada 11 Mac 1914.
Dalam tahun 1939, ketika menghadapi Perang Dunia Ke-II barulah utusan Jepun datang ke Singapura mencari keturunan Raja Khalid Hitam. Yang berjaya ditemui oleh utusan dari Jepun itu hanyalah Ibrahim Ya’qub, yang ketika itu sebagai pemimpin kebangkitan Melayu.
Ibrahim Ya’qub bersama sahabatnya Raja Haji Muhammad Yunus Ahmad pun mengadakan perundingan dengan utusan Jepun itu. Peristiwa itu menjadi titik bermulanya kedatangan orang-orang Jepun ke dunia Melayu untuk menghadapi perang Asia-Pasifik. Ibrahim Ya’qub diberi pangkat dalam militer Jepun sebagai Leftenan Kolonel, sedangkan Raja Haji Muhammad Yunus Ahmad hanya sebagai Leftenan saja. Namun kerana kecergasannya, beberapa bulan kemudian Raja Haji Muhammad Yunus dilantik sebagai Mejar tanpa melalui pangkat Kapten terlebih dahulu.
Berdasarkan cerita ini dapat disimpulkan bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani turut terlibat dalam politik dunia Melayu pada peringkat awal hingga sampai ke pintu gerbang kemerdekaan.
Beberapa pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani tentang politik adalah cukup jelas seperti yang telah dibicarakan. Untuk lebih lengkap lagi dapat dirujuk melalui surat-surat antara Sheikh Ahmad al-Fathani dengan sultan-sultan di dunia Melayu. Di antaranya termasuk surat beliau kepada Sultan Zainal Abidin III, Terengganu dan Sultan Manshur, Kelantan. Selain surat yang tersebut, banyak lagi surat Sheikh Ahmad al-Fathani yang membicarakan isu politik yang ditujukan kepada murid-muridnya.
Di antara surat beliau yang membicarakan isu politik termasuk beberapa pucuk yang ditujukan kepada Nik Mahmud bin Ismail Kelantan, yang ketika itu masih belajar di Mesir.
Surat dari raja-raja Melayu yang ditujukan kepada Sheikh Ahmad al-Fathani juga banyak, termasuklah surat daripada Raja Muda Jambu bertarikh 30 Jamadilawal 1316 H/1898 M. Surat tersebut adalah sebagai bukti bahawa Raja Jambu termasuk salah seorang yang anti penjajah Siam-Buddha.
Kata Raja Jambu, dalam surat tersebut, “Maka sangatlah bertambah- tambah harap sahaya mi[n]ta Tuan tolong mendoakan bagi sahaya wal ‘iyal, mi[n]ta Tuhan li[m]pahkan kebajikan dunia dan akhirat dan lepaskan sekalian kekeruhan dan dijauhkan sekalian bala’-waba’ dan kesusahan kuffar Siam, sekarang ia masuk duduk memerintah di dalam Jerim pula. Maka jadi dua raja sangatlah kesusahan dan kepicikannya. Mi[n]ta Tuhan pindahkan dia dengan segeranya ...”
Daripada surat yang tersebut dan surat-surat raja-raja Melayu yang ditujukan kepada Sheikh Ahmad al-Fathani, dapat dirumuskan bahawa beliau menjadi rujukan pelbagai persoalan termasuklah politik bagi sultan-sultan di dunia Melayu.
Pemikiran Politik
Pemikiran politik Sheikh Ahmad al-Fathani dapat dilihat dalam beberapa kitab beliau, antaranya Hadiqah al-Azhar, Faridah Faraid, Jumanah At-Tauhid, dan Al-Fatawa Al-Fathaniyah.

SHEIKH AHMAD AL-FATHANI

Dan Media Cetak
Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

Untuk meluaskan penerbitan kitab-kitab Melayu/Jawi, maka Sheikh Ahmad al-Fathani berjuang dan berusaha mendekatkan diri dengan pemilik-pemilik mathba’ah atau percetakan di Mesir, supaya naskhah-naskhah Islam sama ada yang ditulis dalam bahasa Arab mahupun dalam bahasa Melayu terus dibaca dan berkembang.
Beliau bersahabat dengan seorang hartawan Mesir yang bernama Sheikh Mushthafa al-Baby al-Halaby. Sheikh Mushthafa al-Baby al-Halaby melantik Sheikh Ahmad al-Fathani sebagai penyemak kitab-kitab Arab yang sedang diproses di Mathba’ah Mushthafa al-Baby al-Halaby itu. Ketika itulah Sheikh Ahmad al-Fathani mula mengemukakan pendapat untuk mencetak karangan-karangan ulama yang berasal dari dunia Melayu. Sheikh Mushthafa al-Baby al-Halaby menolak usul Sheikh Ahmad al-Fathani itu kerana memikirkan masalah memasarkan bahan tersebut.
Ini kerana di Mesir dan di tempat-tempat lain di Timur Tengah, orang Melayu didapati tidak begitu ramai. Serentak dengan itu pula, Syarif Mekah tidak membenarkan kitab-kitab selain berbahasa Arab memasuki Mekah dan Madinah. Sheikh Ahmad al-Fathani merasa kecewa kerana usulnya itu ditolak oleh Sheikh Mushthafa al-Baby al-Halaby.
Dalam diam-diam Sheikh Ahmad al-Fathani mencari pihak tertentu sebagai penaung kepada projek yang dirancangnya. Sheikh Ahmad al-Fathani bernasib baik kerana beliau memperoleh modal daripada Al-Amjad al-Kasymiri Fida Muhammad dan anaknya 'Abdul Ghani. Maka berhasillah Sheikh Ahmad al-Fathani mencetak kitab Hidayah as-Salikin karya Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani di percetakan Sheikh Hasan at-Tukhi, berdekatan Masjid Jami’ Al-Azhar. Kitab itu merupakan kitab Melayu yang pertama dicetak di Mesir.
Oleh kerana Syarif Makkah melarang kemasukan kitab-kitab yang bukan berbahasa Arab ke Mekah dan Madinah, maka secara diam-diam Sheikh Ahmad al-Fathani menghubungi Sultan Abdul Hamid Khan ats-Tsani, Sultan Turki Uthmaniah pada zaman itu.
Sheikh Ahmad al-Fathani faham bahawa Syarif/Raja Mekah adalah di bawah panji-panji kesultanan Turki Uthmaniah juga. Jadi, Sheikh Ahmad al-Fathani berhasrat untuk mengadap Sultan Turki, tetapi sebelum itu beliau terpaksa mengembara ke pelbagai tempat di Timur Tengah dan termasuk ke beberapa tempat di Eropah kerana mempelajari pelbagai perkembangan ilmu teknologi terkini ketika itu, termasuklah teknologi mesin cetak.
Oleh kerana Sultan Turki dapat menerima pandangan-pandangan Sheikh Ahmad al-Fathani, maka beliau dilantik oleh Sultan Turki itu sebagai mengetuai percetakan kerajaan.
Selanjutnya dalam tahun 1307 H/1889 M, Sheikh Ahmad al-Fathani dilantik pula sebagai penasihat Syarif/Raja Mekah, sekali gus diberi kerakyatan Turki Uthmaniah pada 28 Rejab 1307 H/1889 M, demi memudahkan urusan-urusan pentadbiran dan politik.
Perlu penulis sebutkan di sini bahawa pada ketika itu kemajuan mesin cetak di Eropah dan di Timur Tengah begitu pesat berkembang, tetapi malangnya kitab-kitab Islam belum lagi dicetak secara besar-besaran.
Jika dibandingkan teknologi mesin cetak di Eropah dengan dunia Melayu ternyata masih jauh ketinggalan. Percetakan di Eropah dan di Timur Tengah telah menggunakan klise timah, sedangkan di dunia Melayu masih menggunakan litografi (huruf batu).
Begitulah yang dimaksudkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani dalam tulisannya, “Hingga meringkah mereka itu pada mengecapkan segala kitab, yang boleh keluar beberapa banyak ribu naskhah di dalam masa yang sedikit. Sekira-kira jikalau ditulis dengan tangan di dalam masa itu nescaya belum lagi sudah satu naskhah jua ...”
Mengenai percetakan, Sheikh Ahmad al-Fathani pada mulanya bertugas di Mathba’ah al-Miriyah Bulaq, Mesir. Kemudian ditugaskan di Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah. Antara tahun 1300 H/1882 M hingga tahun 1307 H/1889 M, beliau sentiasa berulang alik ke Mesir, Mekah dan Istanbul kerana urusan percetakan. Dengan modal yang diterima dari kerajaan Turki Uthmaniah, maka kitab-kitab Islam mulai dicetak secara besar-besaran termasuklah kitab Melayu/Jawi.
Kitab-kitab yang telah dicetak itu disebarkan ke seluruh dunia Islam. Sehubungan itu, Sheikh Utsman bin Syihabuddin al-Funtiani, ulama yang sezaman dengan Sheikh Ahmad al-Fathani menggubah nazham khusus tentang Sultan Turki itu. Katanya,
“Memperbuat cap kitab bersangat bagus itu
Jadilah banyak kitab Melayu diterjemah itu
Banyak suka orang me[n]terjemah akan dianya
Bersungguh-sungguh kerana banyak faedah di atasnya.
Satu kitab sepuluh ribu jadi naskhahnya
Sentiasa panjang pahalanya dan amalnya”
Sebelum kemunculan aktivis Sheikh Ahmad al-Fathani di Timur Tengah, beberapa kitab Melayu/Jawi pernah diproses dengan huruf litografi (huruf batu) yang menurut Sheikh Ahmad al-Fathani sebagai “Peterapan Sungai Pura”. Di antara tokoh yang terlibat ialah Tengku Yusuf bin Tengku Terengganu. Kitab Furu’ al-Masail dengan huruf litografi pernah dicetak pada tahun 1291 H/1874 M disebutkan sebagai “tercetak di dalam Singapura kampung Tsum Gelam ...”.
Menurut Sheikh Ahmad al-Fathani, ada lagi kitab-kitab yang berupa cetakan awal di Sungai Pura. Semua cetakan litografi dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas, atau jumlah yang sedikit.
Bagi memajukan percetakan di dunia Melayu, Sheikh Ahmad al-Fathani melantik beberapa orang muridnya. Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani pada mulanya bertugas di Mekah sebagai pembantu Sheikh Ahmad al-Fathani dalam pentashhihan. Kemudian dilantik memimpin Mathba’ah al-Miriyah al-Kalantaniyah di Kota Bharu, Kelantan.
Pada masa yang sama Raja Ali Kelana mengetuai Mathba’ah al-Miriyah ar-Riyauwiyah, dan kemudiannya dinamakan sebagai Mathba’ah al-Miriyah al-Ahmadiyah. Mathba’ah al-Miriyah al-Kalantaniyah atas kehendak Sultan Kelantan diserahkan kepada Haji Muhammad Daud, iaitu anak Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani. Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani adalah seorang ulama besar, maka Sultan Kelantan melantiknya sebagai guru di istana dan khatib kerajaan Kelantan, lalu terkenallah namanya dengan sebutan Tok Daud Khatib.
Syarikat percetakan yang di Riau mempunyai dua nama iaitu Al-Ahmadiyah dan Riauwiyah. Nama Al-Ahmadiyah itu diberi oleh golongan intelektual Riau sebagai mengenang jasa guru mereka Sheikh Ahmad al-Fathani dalam memperjuangkan penerbitan kitab-kitab secara besar-besaran di Timur Tengah dan dunia Melayu. Nama yang kedua pula ialah sempena dari nama Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi.
Berdasarkan maklumat yang ada pada penulis, Sheikh Ahmad al-Fathani telah melantik Raja Haji Ali Kelana sebagai perintis jalan kepada dunia pentashhihan dan percetakan untuk Riau-Lingga dan Singapura dalam tahun 1302 H/1884 M. Demikian juga halnya kepada saudara sepupunya Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani di Kota Bharu, Kelantan.
Snouck Hurgronje mengatakan, Sheikh Ahmad al-Fathani dilantik oleh kerajaan Turki sebagai pentashhih dalam tahun 1884 M. Tetapi berdasarkan catatan yang penulis temui, Sheikh Ahmad al-Fathani terlibat dalam bidang tersebut lebih awal daripada itu, sekurang-kurangnya dalam tahun 1300 H/1882 M.
Perlu dinyatakan bahawa Mathba’ah Al-Ahmadiah Singapura, tidak sama dengan Mathba’ah Al-Ahmadiyah Riau. Mathba’ah Al-Ahmadiah Singapura adalah cawangan dari Syarkah Al-Ahmadi & Co. di Pulau Midai, Kepulauan Riau. Ilham mendirikan percetakan di Singapura itu datangnya melalui Raja Haji Ahmad bin Raja Haji 'Umar/Tengku Endut dari Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani yang menceritakan cita-cita Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bidang percetakan itu.
Syarikat tersebut bermula dari Raja Haji Ahmad yang menghadap Sultan Abdur Rahman Muazzam Syah di Pulau Penyengat. Pada 10 Syaaban 1324 H/17 September 1906 M, didirikan Syarkah Al-Ahmadi di Pulau Midai. Cawangan perniagaannya dibuka di Singapura oleh Raja Ali bin Raja Muhammad/Tengku Nong pada 1 Syaaban 1333 H/14 Jun 1915 M. Percetakannya pula didirikan setelah Raja Haji Ahmad pulang dari Mekah. Kerja-kerja percetakan dilakukan pada 22 Rabiulakhir 1339 H/3 Disember 1920 M.
Kewujudan percetakan di Riau atau pun di Singapura adalah hasil cadangan Sheikh Ahmad al-Fathani. Percetakan di Riau secara langsung diusahakan oleh murid beliau, iaitu Raja Haji Ali Kelana. Percetakan di Singapura pula diusahakan oleh Raja Haji Ahmad. Raja Haji Ahmad tidak sempat bertemu dengan Sheikh Ahmad al-Fathani, kerana Sheikh Ahmad al-Fathani telah meninggal dunia sewaktu beliau ke Mekah. Oleh itu, Raja Haji Ahmad hanya menerima pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bidang percetakan melalui Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani (Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani) dan Sheikh Daud bin Mushthafa al-Fathani.
Di Patani, Raja Haji Ahmad diberi tugas oleh Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani mendirikan Mathba’ah al-Miriyah al-Fathaniyah tetapi tidak aktif. Setelah sekian lama, kemudian muncul murid Sheikh Ahmad al-Fathani yang bernama Abu Ahmad Syamsuddin Abdul Mubin al-Jarimi al-Fathani (lahir 1303 H/1885 M, wafat 1367 H/1947 M).
Beliau datang ke Singapura untuk mempelajari mengenai percetakan di Mathba’ah Al-Ahmadiah Singapura kerana beliau tahu percetakan di Patani mengalami kegagalan. Akhirnya beliau membuka syarikat percetakan di Pahang dengan nama Mathba’ah al-Ubudiyah al-Fathaniyah yang terletak di Beserah, Kuantan, Pahang. Tuan Guru Abu Ahmad Syamsuddin Abdul Mubin al-Fathani itu ialah ulama besar dan guru kepada Sultan Abdullah al-Muzaffar Syah ibni almarhum Sultan Ahmad al-Mu'azzam Syah. Beliau banyak menulis adalah atas permintaan Sultan Pahang tersebut.
MATHBA’AH YANG MENERBITKAN KITAB-KITAB MELAYU/JAWI
Dalam bahasa, istilah perkitaban Islam untuk percetakan lebih popular dengan sebutan mathba’ah. Ia juga memakai istilah press dan drukery. Di Asia Tenggara/Jawi, kalangan pengajian kitab dalam beberapa zamannya hanya mengenal istilah mathba’ah. Dalam masa yang agak akhir, muncul pula sebutan press itu, setelah Indonesia merdeka (1945) dan Malaya (1957), sekarang Malaysia, secara beransur-ansur kedua-dua istilah itu mulai menghilang, lalu diganti dengan percetakan.
Dengan adanya komunikasi antara Asia Tenggara dengan Timur Tengah dalam pengajian ilmu-ilmu Islam, lama kelamaan timbul inisiatif untuk lebih mempermudahkan tersebarnya ilmu pengetahuan tersebut. Ia melalui jalan percetakan/penerbitan kitab-kitab islam yang dikarang oleh ulama-ulama Asia Tenggara/Jawi pada peringkat kedua, peringkat ketiga dan peringkat keempat.
Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani mulai bergerak ke arah tersebut sejak tahun 1288 H/1871 M. Pemikiran ke arah ini timbul setelah beliau mengembara ke banyak negeri di Asia Tenggara mahu pun negeri-negeri lainnya. Sambil mengembara beliau memperhatikan secara luas dan mendalam tentang ekonomi, sosial, psikologi, pendidikan dan lain-lain termasuk sains dan teknologi terutama aspek percetakan.
Antara lain beliau menyebut, “Hingga bersungguh-sungguh mereka itu, mengecap (mencetak) segala kitab yang boleh keluar beberapa ribu naskhah di dalam masa yang sedikit sekira-kira jikalau ditulis dengan tangan di dalam masa itu nescaya belum lagi sudah satu naskhah jua”.
Pada mulanya percetakan di Timur Tengah jauh lebih maju daripada di Asia Tenggara. Buktinya kitab-kitab syair yang dicetak di Singapura masih memakai huruf batu. Timur Tengah telah memakai huruf yang diperbuat dari timah tuangan. Kemajuan dunia percetakan di Singapura disebabkan adanya hubungan dengan Timur Tengah juga.
Prof. Dr. William R. Roff dalam The Origins of Malay Nationalism (Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967) antara lain menyebut, In the ninteenth century the role of literary and publication center for the Melayo-Muslim world came increasingly to be assumed by Singapore, with the added stimulus of the mole frequent and intensive communication with the Middle East, and the growing use first of the lithograph and then of the printing press.
Terjemahannya pula menurut Ahmad Boestamam dalam Nasionalisma Melayu (Universiti Malaya, 1975), “Dalam abad kesembilan belas peranan pusat persuratan dan penerbitan bagi dunia Melayu Islam semakin lama semakin diambil oleh Singapura, dan ini didorong lagi oleh keadaan-keadaan lebih kerap dan lebih banyaknya hubungannya dengan Timur Tengah serta bertambahnya penggunaan cap batu pada mulanya dan penggunaan percetakan kemudiannya”.
Bersamaan dengan aktiviti Sheikh Ahmad al-Fathani di Timur Tengah dalam bidang percetakan dan penerbitan itu, seorang ulama Betawi bernama Al- Habib Utsman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya al-Alawi yang mungkin juga berhubungan dengan Timur Tengah telah berusaha untuk menerbitkan kitab-kitab ukuran kecil karyanya.
Kegiatannya mungkin dimulai sekitar tahun 1286 H, dan usahanya itu mungkin masih mempergunakan huruf batu. Perusahaannya itu beroperasi di Pertamburan Betawi. Penyebaran kitab yang dicetak oleh percetakannya itu tidak seperti yang dilakukan di Timur Tengah yang tersebar ke seluruh pelosok dunia Islam.
Ulama-ulama Patani di Mekah dalam zaman-zaman yang bersamaan tersebut di atas mendirikan ‘Kedai Kitab’ (Maktabah) yang dinamakan Al-Maktabatul Fathaniyah.
Lokasinya di Kampung Qasyasyiah, di sana ada sebuah lorong kecil yang disebut Zuqaqul Fathani. Pengasasnya ialah Sheikh Ahmad al-Fathani dan Sheikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani.
Setelah kedua-duanya meninggal dunia, lalu dikelola oleh keturunannya, dimulai dari puteranya Sheikh Muhammad Nur bin Sheikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani. Sesudahnya disambung pula Sheikh Hasan bin Sheikh Muhammad Nur al-Fathani. Hampir semua kitab karangan ulama Asia Tenggara/Jawi ada dijual di kedai kitab/maktabah itu, terutama karya-karya ulama Patani dan Kelantan mudah untuk mendapatkannya.
Terdapat sekian banyak percetakan/ mathba’ah yang mencetak kitab Melayu/ Jawi, baik yang berada di Timur Tengah mahu pun di Asia Tenggara. Antaranya Al-Kasymiri, Mesir (berdekatan Masjid al-Azhar), Daruth Thiba’ah al-Mishriyah al-Kubra (Mesir), al-Amiratul Islamiah (Mekah), al-‘Alawiyah (Bombay, India) dan banyak lagi yang tidak dapat disenaraikan.
Untuk maklumat yang lebih terperinci, dapat dirujuk melalui buku penulis berjudul Sheikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu dan Islam, Jilid 2, dari halaman 96 (terbitan Khazanah Fathaniyah, 2005).